PRAVILNIK O IZVEDBI NATEČAJA

»SLOVANSKI SVET SKOZI OTROŠKE OČI«

PRAVILNIK

O IZVEDBI MEDNARODNEGA USTVARJALNEGA NATEČAJA ZA OTROKE IN
ŠTUDENTE SLAVISTIKE V SLOVANSKIH DRŽAVAH
OB 15. OBLETNICI FORUMA SLOVANSKIH KULTUR

Center slovanskih kultur v Moskvi, Forum slovanskih kultur in Vseruska državna knjižnica za tujo literaturo M. I. Rudomino najavljajo mednarodni ustvarjalni natečaj za otroke in študente slavistike v slovanskih državah „Slovanski svet skozi otroške oči“ ob 15. obletnici Foruma slovanskih kultur. Namen natečaja je seznaniti otroke s kulturo drugih slovanskih dežel ter jih pritegniti k aktivni ustvarjalni dejavnosti. Študente slavistike pa spodbuja, da pokažejo svoje sposobnosti na področju umetniškega prevajanja. Ob zaključku natečaja bodo vsi udeleženci prejeli certifikate, zmagovalci pa dobijo nagrade.

 1. Splošne določbe natečaja

1.1. Pravilnik o mednarodnem ustvarjalnem natečaju za otroke in študente slavistike „Slovanski svet skozi otroške oči“ ob 15. obletnici Foruma slovanskih kultur (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) določa postopek izvajanja natečaja (v nadaljnjem besedilu: Natečaj), njegovo organizacijsko in metodološko podporo, pogoje udeležbe na Natečaju ter postopek določanja zmagovalcev in nagrajencev.

1.2. Organizatorji Natečaja (v nadaljnjem besedilu: Organizatorji) so Center slovanskih kultur v Moskvi, Forum slovanskih kultur in Vseruska državna knjižnica za tujo literaturo M. I. Rudomino – ob podpori Ministrstva za kulturo Ruske federacije; Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, predstavništva Rossotrudničestva na Hrvaškem – ob podpori Federalne agencije za Skupnost neodvisnih držav, rojake, ki živijo v tujini, ter mednarodno humanitarno sodelovanje; avtonomne neodvisne organizacije Inštitut za prevajanje ob podpori Federalne agencije za tisk in množične komunikacije Rospečat; ob sodelovanju veleposlaništev slovanskih držav, visokošolskih institucij v Rusiji, na Hrvaškem in v Sloveniji, fundacije za otroško knjigo “Evrazijski forum otroške knjige” in drugih dobrodelnih organizacij.

Natečaj je nastal na pobudo Centra slovanskih kultur v Moskvi.

Zainteresirane državne in javne organizacije iz vseh slovanskih držav lahko do 1. februarja 2019 izrazijo željo, da postanejo partnerji Natečaja. Za priključitev države k Natečaju je potreben nacionalni organizacijski odbor, ki nadzoruje, da se Natečaj v vsaki posamezni državi izvaja v skladu s pričujočim pravilnikom. Nacionalni organizacijski odbor lahko vključuje državljane drugih držav, ki imajo stalno prebivališče v določeni državi.

1.3. Ta natečaj je mednaroden, države, v katerih poteka, bodo v nadaljnjem besedilu imenovane Države udeleženke.

1.4. Pričujoči pravilnik opredeljuje natečajno nalogo.

1.5. Udeležba na natečaju je brezplačna.

 1. Cilji in naloge Natečaja

2.1. Natečaj je organiziran in se izvaja z namenom posvečanja večje pozornosti kulturi in tradicijam slovanskih držav, članic Foruma slovanskih kultur, ter podpira in spodbuja mlade in nadarjene pisatelje, prevajalce in ilustratorje.

2.2. Glavni cilji Natečaja:

 • iskanje in podpora nadarjenih otrok ter zagotavljanje njihove vključenosti v aktivne ustvarjalne dejavnosti v zvezi s slovansko kulturo in umetnostjo;
 • seznanitev otrok z zgodovino in kulturo različnih slovanskih držav;
 • etično in estetsko izobraževanje otrok;
 • iskanje in podpiranje nadarjenih in motiviranih piscev in prevajalcev ter njihovo vključevanje v aktivno ustvarjalno dejavnost;
 • iskanje in podpora nadarjenih slikarjev in ilustratorjev ter njihovo vključevanje v aktivno ustvarjalno dejavnost.
 1. Organizacijska in informativna podpora Natečaja

3.1. Za organizacijsko, regulativno in metodološko podporo Natečaja se ustanovi organizacijski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki organizacij partnerjev Natečaja. Za glavnega izvajalca Natečaja je imenovan Center slovanskih kultur v Moskvi. Vsaka od sodelujočih držav lahko imenuje opazovalca, tako da pošlje uradno pismo Centru slovanskih kultur v Moskvi ali v pisarno Foruma slovanskih kultur v Ljubljani.

Za sedež Natečaja vsi Organizatorji in partnerji imenujejo Center slovanskih kultur v Moskvi.

3.2. Organizacijski odbor Natečaja:

 • določa pravila in časovni razpored Natečaja;
 • določa nalogo Natečaja;
 • določa število zmagovalcev in nagrajencev;
 • potrdi seznam zmagovalcev in nagrajencev Natečaja;
 • nagrajuje zmagovalce Natečaja.

3.3. Izvajalec Natečaja:

 • nadzoruje pravila in časovni razpored Natečaja;
 • določi nalogo Natečaja;
 • določa merila za ocenjevanje zaključenih nalog na vseh stopnjah Natečaja;
 • zagotavlja organizacijo in vodenje Natečaja;
 • oblikuje sestavo žirije Natečaja;
 • zagotavlja prost dostop do informacij o pravilih izvajanja Natečaja, zmagovalcih in nagrajencih;
 • opravlja druge naloge v skladu s pravili Natečaja.

3.4. Izvajalec Natečaja opravlja splošno usklajevanje organizacijske in metodološke podpore Natečaja ter obdelavo osebnih podatkov udeležencev Natečaja.

3.5. Nacionalni organizacijski odbori, imenovani v posameznih državah, nadzorujejo zagotavljanje nagrad za zmagovalce in nagrajence Natečaja, naročanje, shranjevanje in registriranje certifikatov in diplom ter njihovo oblikovanje in izdajanje udeležencem, nagrajencem in zmagovalcem.

3.6. Informacije o Natečaju, pogojih za udeležbo na njem, zmagovalcih in nagrajencih so na voljo na uradni spletni strani Centra slovanskih kultur: slavic.libfl.ru. Partnerji Natečaja lahko objavljajo informacije o Natečaju tudi na svojih spletnih straneh.

3.7. Organizatorji niso odgovorni za nepravilne informacije o natečaju, ki so bili prevzeti iz neuradnega vira.

 1. Postopek za organizacijo in izvedbo Natečaja

4.1. Natečaj bo potekal med 14. januarjem in 24. majem 2019 v treh fazah. Vsaka faza je poseben natečaj, za katere se določa posebna natečajna naloga, pogoje za udeležbo in sestavo udeležencev, ob zaključku vsake faze se izbirajo zmagovalci. Na koncu vsake faze Natečaja organizatorji povzamejo rezultate in objavijo zmagovalce.

4.1.1. 1. faza Natečaja – nacionalna

K udeležbi na natečaju so vabljeni vsi zainteresirani v starosti od 7 do 17 let (vključno). Udeležence vabimo, da v svojem maternem slovanskem jeziku napišejo kratko umetniško besedilo (pravljico, zgodbo ali pesem) na eno od tem:

 • popotovanje v slovansko pravljico;
 • popotovanje v slovansko državo;
 • znana oseba iz slovanskega sveta;
 • poznavanje tradicionalne kulture ali obrti slovanske države.

Ocenjevanje prispevkov poteka v treh starostnih kategorijah:

 • od 7 do 9 let;
 • od 10 do 13 let;
 • od 14 do 17 let.

Nacionalnim organizacijskim odborom priporočamo, da 21. februarja 2019, na mednarodni dan maternega jezika, udeležencem 1. faze Natečaja zagotovijo prostore za skupno pisanje: dvorane v šolah, visokošolskih in kulturnih ustanovah itd. Nacionalni organizacijski odbor naj vnaprej objavi naslove lokacij in čas izvajanja 1. faze Natečaja na svoji spletni strani in na spletni strani www.slavic.libfl.ru. Ti podatki bodo objavljeni tudi na spletnih straneh partnerjev, ki organizirajo Natečaj v svojih državah, in tudi na spletnih straneh vseh drugih partnerjev, če bodo tako želeli.

Udeleženec lahko pride v določenem času na eno od mest, ki jih zagotovijo nacionalni organizacijski odbori, ali pošlje prijavnico (glej Priloga 1) z natečajnim besedilom na elektronski naslov slavic@libfl.ru do 28. februarja 2019.

Prijavnica in besedilo, ki ju udeleženci pošiljajo po elektronski pošte, sta lahko shranjena v formatih doc, docx ali rtf. Kot zadeva elektronskega sporočila naj bo navedeno: Natečaj »Slovanski svet skozi otroške oči« – 1 – [Ime in priimek udeleženca].

Žiranti Natečaja bodo ocenjevali besedila udeležencev 1. faze Natečaja med 1. in 10. marcem 2019. Žirijo sestavljajo študenti visokošolskih zavodov iz posameznih slovanskih držav.

Med 11. in 15. marcem 2019 bo organizacijski odbor objavil rezultate 1. faze natečaja, imena zmagovalcev in njihova besedila.

Natečajna besedila udeležencev 1. faze Natečaja morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • besedilo mora biti napisano na posebnem listu formata A4; besedilo ne sme presegati 1800 znakov s presledki;

4.1.2. 2. faza Natečaja – vseslovanska

K udeležbi na natečaju so vabljeni prevajalci na začetku poklicne poti in izkušeni prevajalci slavisti v starosti od 18 do 30 let. Udeležencem predlagamo, da prevedejo besedila, ki so jih žiranti izbrali v 1. fazi Natečaja, v enega uradnih jezikov držav članic FSK.

Prijavnice za udeležbo v 2. fazi Natečaja skupaj z natečajnimi besedili bomo sprejemali med 11. in 31. marcem 2019.

Sodniki Natečaja bodo ocenjevali besedila udeležencev 2. faze Natečaja med 1. In 10. aprilom 2019. Nacionalne žirije sestavljajo izkušeni prevajalci, pisatelji in jezikoslovci.

Med 11. in 15. aprilom 2019 bodo Organizatorji objavili rezultate 2. faze Natečaja, imena zmagovalcev in njihova besedila.

Natečajna besedila udeležencev 2. faze morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • prevod je treba poslati na posebnem listu formata A4.

Za prijavo na 2. fazo Natečaja morajo udeleženci poslati na elektronski naslov slavic@libfl.ru naslednja dva dokumenta shranjena v formatih doc, docx ali rtf:

 1. izpolnjeno prijavnico (glej Priloga 1);
 2. prevod besedila – zadeva elektronskega sporočila: Natečaj »Slovanski svet skozi otroške oči« – 2 – [Ime in priimek udeleženca].

4.1.3. 3. faza Natečaja – mednarodna

K udeležbi so vabljeni mladi umetniki iz vseh držav sveta v starosti od 3 do 17 let (vključno). Udeležencem predlagamo, da ustvarijo risbe na temo del zmagovalcev 1. in 2. faze Natečaja.

Ocenjevanje prispevkov poteka v štirih starostnih kategorijah:

 • od 3 do 5 let;
 • od 6 do 9 let;
 • od 10 do 13 let;
 • od 14 do 17 let.

Prijavnice za udeležbo v 3. fazi Natečaja skupaj z natečajnimi deli bomo sprejemali med 11. aprilom in 19. majem 2019.

Sodniki Natečaja bodo ocenjevali dela udeležencev 3. faze Natečaja med 10. in 19.

majem 2019.

Med 20. in 24. majem 2019 bodo Organizatorji objavili rezultate 3. faze Natečaja, imena zmagovalcev in njihova dela.

Dela udeležencev 3. faze Natečaja morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • risba mora biti barvna, pripravljena na posebnem listu papirja formata A4 v kateri koli tehniki slikanja in ročne grafike;
 • dela v obliki kolaža ali aplikacije ter dela, ki so v celoti ali delno ustvarjena z uporabo programov za grafično modeliranje in oblikovanje, ne bodo sprejeta;
 • delo je treba ustvariti brez pomoči staršev in učiteljev;
 • risba mora biti pripravljena v formatu A4 (210 x 297 mm).
 • risbo je potrebno skenirati in jo poslati v elektronski obliki v formatu TIFF (600 DPI).

Za prijavo na 3. fazo Natečaja morajo udeleženci poslati na elektronskinaslov slavic@libfl.ru naslednja dokumenta:

 • izpolnjeno prijavnico (glej Priloga 1) – v formatu RTF;
 • natečajno delo – v formatu TIFF (ločljivost 600 DPI) – zadeva elektronskega sporočila: Natečaj «Slovanski svet skozi otroške oči»– 3 – [Ime in priimek udeleženca].

4.2. Dela, ki niso narejena v skladu s tem Pravilnikom, se ne bodo upoštevala.

4.3. Vsak udeleženec se lahko udeleži ene ali več faz Natečaja, če to dopuščajo starostne omejitve posamezne faze.

V 1. in 3. fazi natečaja lahko vsak udeleženec predloži samo eno natečajno delo.

Udeleženci 2. faze lahko predlagajo od enega do treh prevodov.

4.4. S prijavo na Natečaj udeleženec ali eden njegovih staršev (zakonitih zastopnikov mladoletnih udeležencev) soglaša s pogoji natečaja, določenimi v tem Pravilniku, in daje soglasje k:

 • možno objavo  umetniških  besedil,  prevodov  in  risb  na  spletnih  straneh Organizatorjev;
 • možno objavo umetniških besedil, prevodov in risb v elektronskih in tiskanih medijih;
 • uporabo umetniških  besedil,  prevodov  in  risb  za  pripravo  notranjih  poročil Organizatorjev;
 • uporabo umetniških besedil, prevodov in risb v tiskanih in promocijskih materialih Organizatorjev.

4.5. Na Natečaju lahko sodelujejo le dela, ki so jih udeleženci ustvarili samostojno. V primeru ugotovitve ponarejanja in/ali kršitve avtorskih pravic bodo vsa dela, ki jih je kršitelj predložil, izgubila možnost sodelovanja na Natečaju. Kršitelju ne bo dovoljeno nadaljnje sodelovanje na Natečaju. Odločitev o tem vprašanju sprejema ustrezna komisija Natečaja.

 1. Nagrade Natečaja

5.1. Zmagovalci Natečaja bodo prejeli nagrade in diplome, vsi udeleženci pa potrdila o sodelovanju..

5.1.1. Avtorji najboljših del v vsaki od treh starostnih kategorij 1. faze Natečaja, ki jih izberejo nacionalne žirije v vsaki državi udeleženki Natečaja, bodo nagrajeni z diplomami in nagradami.

5.1.2. Avtorji najboljših del 2. faze Natečaja, ki jih izberejo nacionalne žirije v vsaki državi udeleženki Natečaja, bodo prejeli diplome in nagrade.

5.1.3. Avtorji najboljših del v vsaki od štirih starostnih kategorij 3. faze Natečaja, bodo prejeli z diplome in nagrade.

5.1.4. Drugi udeleženci prejmejo certifikate.

5.1.5. Organizatorji in nacionalne žirije si pridržujejo pravico do podelitve dodatnih nagrad in spominskih daril.

 1. Sodniki Natečaja

6.1. Organizacijski odbor tekmovanja potrdi sestavo žirije Natečaja.

6.2. Vsaka država udeleženka natečaja imenuje nacionalno žirijo in posredujejo Izvajalcu Natečaja informacije o njenih članih.

6.3. Sestava žirije v različnih fazah Natečaja je lahko ista ali se popolnoma ali delno spreminja.

6.4. Število žirantov – ne manj kot 5 oseb, obvezno neparno.

6.5. Žiranti ocenjujejo predložena dela udeležencev Natečaja in določajo zmagovalce.

6.6. Rezultati Natečaja se zabeležijo v zapisnik, ki ga podpišejo žiranti.

 1. Postopek in kriteriji za izbor zmagovalca in nagrajencev Natečaja

7.1. Kriteriji za izbor zmagovalcev Natečaja so skladnost del s pogoji Natečaja, umetniška veščost in izvirnost natečajnega dela.

7.2. Ocenjevanje del udeležencev Natečaja in imenovanje zmagovalcev opravljajo sodniki Natečaja na posebnih delovnih sestankih.

 1. Javno spletno glasovanje

Na straneh Centra slovanskih kultur in partnerjev iz držav udeleženk Natečaja na družabnih omrežjih Instagram, Facebook, VKontakte bo potekalo dodatno tekmovanje za nagrado občinstva.

Zmagovalci bodo določeni na podlagi števila glasov na vseh treh omrežjih. Glasovanje bo potekalo skladno z določenimi termini vsake faze Natečaja. Rezultati glasovanja se beležijo do: 1. faza – 15. marca, 2. faza – 15. aprila, 3. faza – 20. maja.

 1. Zaključek Natečaja

9.1. Zaključek vsake faze Natečaja poteka ločeno.

9.1.1. 1. faza Natečaja bo zaključena 10. marca 2019, rezultati bodo objavljeni do 15. marca 2019.

9.1.2. 2. faza Natečaja bo zaključena  10. aprila 2019, rezultati bodo objavljeni do 15. aprila 2019.

9.1.3. 3. faza Natečaja bo zaključena 19. maja 2019, rezultati bodo objavljeni do 20. marca 2019.

9.2. Rezultati vseh faz natečaja bodo objavljeni na spletni strani Centra slovanskih kultur, na njegovih družabnih omrežjih ter, lahko pa tudi na spletnih straneh drugih Organizatorjev.

 1. Podelitev nagrad

10.1. Podelitev nagrad in diplom zmagovalcem, certifikatov vsem udeležencem ter spominskih daril partnerjem bo potekala med praznovanjem dni slovanske književnosti in kulture v državah udeleženkah Natečaja. Datum in čas podelitve bosta objavljena naknadno.

 1. Pravne informacije

11.1. Avtorske pravice za risbe, umetniška besedila in prevode so last njihovih avtorjev.

11.2. S pošiljanjem natečajnih del udeleženci zagotavljajo Organizatorjem in uradnim partnerjem Natečaja neekskluzivno pravico na brezplačno objavljanje predloženega dela v celoti ali delno v komercialnih in nekomercialnih publikacijah (na spletnih straneh, v tiskanih in elektronskih revijah ter na razglednicah, informacijskih in drugih materialih), njegovo uporabo na televiziji in drugih medijih pod pogojem, da je ob delu navedeno ime avtorja (v obliki, ki jo je udeleženec navedel v prijavnici – glej Priloga 1).

11.3. Organizatorji niso odgovorni za napake med prenosom in prejemanjem prijavnic, ki lahko nastopijo v računalniških sistemih, programski opremi in omrežnih programih, ter za druge vrste napak in okvar, ki jih povzroči človeški ali tehnični dejavnik.

11.4. S pošiljanjem dela na natečaj udeleženec potrjuje, da je seznanjen s pričujočim Pravilnikom in bo upošteval postopek in pogoje izvajanja Natečaja.

 

Priloga 1.

Izpolnjuje se na računalniku. Polja označena z “*” so obvezna.

Prijavnica

na mednarodni ustvarjalni natečaj za otroke in študente slavistike v slovanskih državah »Slovanski svet skozi otroške oči« ob 15. obletnici Foruma slovanskih kultur za udeležbo v fazi Natečaja (pustite samo ustrezno, drugo izbrišite)*:

 1. nacionalna – umetniško besedilo;
 2. vseslovanska – prevod;
 • mednarodna – ilustracija.

Podatki o udeležencu:

 1. Osebni podatki

Ime in priimek*: _____________________________

Spol*: _____________________________

Datum rojstva*: _____________________________

Ime in priimek enega od staršev (zakonitih zastopnikov) [za mladoletne udeležence*]: _____________________________ Barvna fotografija* (pošljite svojo nedavno fotografijo):

 

 

 

S pošiljanjem fotografije soglašate z njeno uporabo za obveščanje o projektu.

Fotografijo lahko priložite kot ločeno datoteko.

 1. Kontaktni podatki

Domači naslov*: _____________________________

Telefonska številka*: _____________________________

E-naslov*: _____________________________

Facebook:_____________________________

VKontakte:_____________________________

Instagram:_____________________________

Drugo:_____________________________

 1. Kraj študija

Ime izobraževalne ustanove*: _____________________________

Razred/letnik*: _____________________________

 1. Kako ste izvedeli za Natečaj*?

__________________________________________________________

 1. Postopek in pogoji izvajanja Natečaja

S prijavo na Natečaj potrjujete, da ste se seznanili s Pravilnikom o izvajanju natečaja, ki je dostopen na spletni strani Centra slovanskih kultur (http://slavic.libfl.ru/), ter da boste upoštevali postopek in pogoje izvajanja Natečaja.